Θεμελιώδεις διακηρύξεις της Πολιτικής Ποιότητας του ξενοδοχείου MYSTRAS GRAND PALACE RESORT & SPA αποτελούν:

 • Η διασφάλιση ότι οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πελατών εκπληρώνονται με στόχο την επίτευξη της ικανοποίησής τους.
 • Η εξασφάλιση της έγκαιρης και αποτελεσματικής υποστήριξης στους πελάτες του.
 • Η λήψη όλων των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Η απασχόληση προσωπικού που επιλέγεται με βάση τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης, αλλά και τη διάθεση συμμετοχής στο όραμα του ξενοδοχείου.
 • Η εφαρμογή προγράμματος συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού από εξειδικευμένους εκπαιδευτές.
 • Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και ο διαρκής εκσυγχρονισμός του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.
 • Η συστηματική παρακολούθηση και η τήρηση σε υψηλό επίπεδο του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.
 • Η συστηματική εφαρμογή προγράμματος ελέγχου ποιότητας σε όλες τις φάσεις της δραστηριότητας του ξενοδοχείου.
 • Η υλοποίηση των Στόχων Ποιότητας που θέτει, μέσα από την αποτελεσματική διαχείρισή τους.
 • Η επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεων του ξενοδοχείου.
 • Η μακροχρόνια επιδίωξη ώστε το όνομα του ξενοδοχείου να αποτελεί εξασφάλιση για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

Για την επίτευξη των παραπάνω, το ξενοδοχείο έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015, που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και τις σχέσεις του με τους πελάτες.

Η Πολιτική Ποιότητας που έχει θεσπίσει η εταιρεία είναι κατανοητή από το σύνολο του προσωπικού και αποτελεί καθημερινό τους μέλημα η εκπλήρωσή της.

Μυστράς,  10/10/2022

 

Ο Γενικός Διευθυντής